Savetodavne službe

Savetodavni rad u okviru udruženja odvija se u dva pravca: kroz direktan rad sa članstvom uz upoznavanje sa osnovnim pravima osoba sa oštećenim sluhom, i kroz stvaranje ambijenta za razvoj samopodrške gluvih i nagluvih članova, ali i podrške potrebne članovima njihove porodice.

Direktan rad sa članstvom
Aktivnosti usmerene na direktan rad sa članstvom predstavljaju centralnu grupu aktivnosti udruženja kojoj se posvećuje najveća pažnja kako u pogledu realizacije, tako i u pogledu evidencije i daljeg unapređenja. Pored rada sa postojećim članovima, udruženje kontinurano radi na pronalaženju i animiranju novog članstva. Slede aktivnosti upoznavanja članova sa njihovim zakonskim propisanim pravima, kao i priprema dokumentacije za evidentiranje pojedinačnih lica i fasilitacija u procesu ostvarenja pomenutih prava i olakšica. Kroz direktan rad sa članstvom radi se na deseminaciji svih informacija od važnosti za njihov svakodnevni život i rad. Informisanje i celokupna komunikacija realizuje se u vreme i na način prilagođen članovima. Zapošljavanje članova jedna je od mera kojima se neposredno pomaže i utiče na kvalitet života i socijalnu inkluziju. U cilju realizacije ove aktivnosti redovno se ažurira baza podataka o nezaposlenim licima i održava komunikacija sa NSZ u cilju praćenja mera koje ona sprovodi sa osobe sa invaliditetom. Izrada radne biografije članova. Predstavljanje članova na sajmovima zapošljavanja. Kontaktiranje potencijalnih poslodavaca, kao i posredovanje prilikom zapošljavanja. Prisustvovanje na potpisivanju ugovora i redovno praćenje i kontaktiranje sa ovlašćenim licima u preduzeću oko otklanjanja eventualnih problema. Kroz tekući rad sa članovima vrši se obaveštavanje članova kojima je upućena materijalno - finansijska pomoć, podela pomoći i vođenje potrebne evidencije.


Vođenje procesa samopodrške

Ovaj vid podrške obuhvata aktivnosti druženja u klubu organizacije sa mogućnošću razmene informacija i iskustava u cilju osnaživanja, osamostaljivanja i razvijanja samopodrške. Članovi na raspolaganju imaju sportske rekvizite, društvene igre, računare sa web kamerama, neograničen internet i interni kafe. Članovima je klub organizacije „Drugi dom“ i vrlo često mesto okupljanja i posete gluvih iz zemlje i inostranstva. 

Radi unapređivanja društvenog statusa gluvih lica posebna pažnja posvećuje se organizovanju kulturnih, obrazovnih, sportskih, zabavnih i svečanih aktivnosti i manifestacija.

 

Stručna edukacija roditelja

Stručna edukacija roditelja jesu radionice i sastanci sa roditeljima gluve dece radi osnaživanja, podrške, upućivanja u potrebe i načina prevazilaženja određenih poteškoće radi uspešnijeg tretmana gluve dece u porodičnim uslovima.

Na ovakvim radionicama bitna je razmena iskustava iz među roditelja i davanja psiho – socijalne podrške i samopodrške.

 

 

 

 

Profil Grada Leskovca

U srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline nalazi se grad Leskovac prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata…

Više...

Akademija 25.09.2014.

25. septembra 2014. Leskovac je bio grad domaćin Centralne akademije povodom Međunarodne nedelje gluvih...


Više...

Najčešći pojmovi na znakovnom jeziku

Naučite najčešće pojmove iz oblasti javnog sektora. Pregledajte video materijale sa edukativnog diska „Javni sektor za sve građane“

Više...

Gradska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac